dissabte, 11 de juliol de 2009

El llegat de ca Fuster


Ajuntament de Sueca i Conselleria van acostant-se cada vegada més a una solució definitiva sobre el llegat i la Casa Fuster


Sueca, 10/07/2009.

En el transcurs d’una reunió celebrada aquest dijous en la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat, l’Ajuntament de Sueca ha negociat la redacció d’un conveni que fixarà les condicions de participació de les dos institucions per a la gestió definitiva del llegat i de la Casa Fuster en Sueca.


La reunió va tindre lloc en el matí d’ahir dijous en la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria. Per part de l’Ajuntament de Sueca van estar presents l’alcalde de la ciutat, Joan Baldoví, el regidor de Cultura, Josep Navarro, l’assessor cultural Josep Cortell i la tècnica de Cultura Roser Bartolomé. Per part de Conselleria, va estar present la directora general del Llibre, Arxius i Biblioteques, Sílvia Caballer Almela, qui va estar acompanyada pel Cap de l’Àrea de Coordinació, Fernando Lliso Bartual.

L’objectiu de la trobada era, per part de l’Ajuntament de Sueca, informar la nova direcció de les inversions aplicades per part del consistori suecà en la gestió de la Casa Fuster, i que s’ha traduït de moment en la consignació d’una partida de prop de 30.000 euros per a despeses habituals, consignada dintre dels pressupostos municipals del 2009, així com la creació d’una plaça de Tècnic Auxiliar d’Arxiu, amb destinació a la Biblioteca Casa Joan Fuster.

Per part de Conselleria, mitjançant la Directora General del Llibre, van ratificar la seua aportació a la Casa Joan Fuster per dos vies; en el tema de personal, es mantenen els dos tècnics assignats a la catalogació del llegat fusterià, així com a la coordinació i gestió de les activitats que allí es realitzen. D’altra banda, la Conselleria també continuarà contribuint al manteniment de la Casa Fuster en totes les seues necessitats, en les revisions tècniques, a nivell informàtic, material fungible, etc.

A més, en el transcurs de la reunió s’ha arribat a l’acord de redactar un conveni on es fixen i queden marcades i definides les condicions de col·laboració entre ambdós institucions, Ajuntament de Sueca i Conselleria. Així, doncs, la previsió és que per a després de l’estiu puga estar disponible l’esborrany de l’esmentat conveni, de manera que passe els tràmits administratius i burocràtics pertinents per a poder arribar a la seua aprovació definitiva per part del Consell.

Un altre punt d’acord important a què es va arribar en la trobada entre Ajuntament de Sueca i Direcció General del Llibre és estudiar de forma imminent l’obertura el més aviat posible dels arxius Fuster als investigadors, obrint d’eixa forma un magnífic fons documental de la història més recent de la nostra literatura.

Des de l’Ajuntament de Sueca valoren molt positivament la reunió i els preacords aconseguits, ja que són un pas molt important per a poder arribar a tancar definitivament tot l’assumpte del llegat i la gestió de la Casa Fuster, amb el consegüent benefici per a la ciutat de Sueca, així com també per la repercussió cultural que aquests poden suposar per a la comunitat literària en general.

Queda reflectida la voluntat, tant de Conselleria com de l’Ajuntament de Sueca, que el llegat de l’insigne escriptor suecà es mantinga viu mitjançant la conservació, l’estudi i la difusió de la seua obra, tal com ha quedat reiterat en diferents acords entre ambdós institucions, concretament en el conveni de 22 de febrer de 1995, en el Protocol de Col·laboració de 26 de maig de 1995, i en les Normes Provisionals de Funcionament de la Biblioteca Casa de Joan Fuster, signades amb data 10 de novembre de 2006 entre la Generalitat Valenciana, Ajuntament de Sueca i l’hereu testamentari de l’escriptor.

Cal recordar que la Conselleria és propietària de la Casa Fuster, i l’Ajuntament de Sueca de la casa contigua, actual seu de la Biblioteca d’Autors Suecans. Al temps, el consistori suecà reconeix a la Biblioteca Valenciana com a dipositària del llegat testamentari de l’escriptor i gestora tècnica del mateix, quedant definida la casa del carrer Sant Josep, 8 pels usos del llegat. Amb el conveni previst actualment, les dos cases, la de Conselleria i la de l’Ajuntament, es gestionaran de forma unitària pel que fa als usos del llegat fusterià.